FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

zbrojní průkaz

Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který se za posledních deset let před podáním žádosti o zbrojní průkaz nepřetržitě zdržoval více než šest měsíců mimo území České republiky, předloží také doklad obdobný opisu z rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, a jeho překlad do státního jazyka vyhotovený tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

Zbrojní průkaz přestupky

Pokud nemůže takový doklad předložit, protože mu jej stát nevydá, předloží čestné prohlášení o tom, že nebyl v cizině uznán vinným z trestného činu, pro který nemůže být považován za bezúhonného, ​​nebo nebyl uznán vinným z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého.

Zbrojní průkaz služba

Žadatel, který je v době podání žádosti o zbrojní průkaz příslušníkem ozbrojených sil České republiky vykonávajícím profesionální službu, příslušníkům ozbrojeného bezpečnostního sboru, ozbrojeného sboru, České informační služby nebo Národního bezpečnostního úřadu, předkládá písemné potvrzení nadřízeného s personální pravomocí, kterým se osvědčuje bezúhonnost a spolehlivost žadatele a jeho zdravotní způsobilost používat služební zbraň.

Zbrojní průkaz

Nadřízený je povinen neprodleně oznámit příslušnému útvaru policie, který zbrojní průkaz vydal, změny, které mají za následek ztrátu bezúhonnosti, spolehlivosti nebo zdravotní způsobilosti držitele zbrojního průkazu. Předložené doklady nesmí být v době podání žádosti o vydání zbrojního průkazu starší než tři měsíce. Bezúhonnost a spolehlivost - viz ustanovení § 19 zákona č. 190/2003 Sb. o střelných zbraních a střelivu a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.