FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Půjčovna dodávek Praha

 

Půjčovna dodávek Praha: Jelikož také podnikáme v logistice, sami nejlépe víme jaké je pro Vás důležité doručit zboží zákazníkovi v dohodnutém termínu. Půjčíme Vám dodávku na 1 - 2 dny kvůli servisní prohlídce nebo na delší období, abyste pokrýt zvýšený zájem o Vaše služby, jsme tu pro Vás.

Půjčovna dodávek

Více o nás, nabídka, viz link: Půjčovna dodávek

K zajištění předepsané údržby vozidla (výměna oleje, záruční a pozáruční servis podle pokynů výrobce) je nájemce povinen na své náklady přistavit vozidlo k pronajímateli podle pokynů pronajímatele, min. však po přiježdění 15 000km, případně sám nájemce zajistí tuto údržbu u autorizované organizace, o čemž předem musí uvědomit pronajímatele. Faktura za provedení přepsán údržby bude nájemci pak refundována. Během provozu je nájemce povinen kontrolovat stav a teplotu chladicí kapaliny, stav olejů, pneumatik a dalších částí vozidla, které podléhají běžné kontrole při používání pronajatého vozidla resp. jsou předepsány v servisní knížce vozidla. Při nedodržení předepsané údržby, kontroly a neodborném zacházení, které bude mít za následek poškození vozidla se nájemce zavazuje pronajímateli nahradit příslušnou vzniklou škodu, náhradu ušlého nájemného i příslušné faktury za opravu. Nájemce odpovídá za všechny škody na pronajatém vozidle způsobené neodbornou manipulácoiu, nepřiměřeným zatížením, neodborným zásahem do vozidla i za všechny škody vzniklé na pronajatém vozidle, které nebudou uznány a kryté pojišťovnou, resp. uznané a kryté zárukou na předmětné vozidlo.V případě, že nájemce zjistí technické závady na pronajatém vozidle, je povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat pronajímatele. Pokud tak neučiní, přebírá na sebe odpovědnost za škody, které mohou vzniknout jako následek dalšího používání vozidla s technickou závadou.Pri poškození nebo nadměrném znečištění interiéru vozidla který není v běžnému používání a provozování vozidla, je nájemce povinen uhradit náklady za opravu, speciální čištění nebo dezinfekci. Nájemce je povinen po skončení nájmu předat vozidlo s řádně vyčištěným interiérem a umytou karoserií. V případě, že vozidlo nebude řádně vyčištěné, je pronajímatel oprávněn provedení těchto prací vyúčtovat nájemci.

Půjčovna dodávek

Více viz odkaz: půjčovna dodávek Praha