FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt

Geometrický plán

Geometrický plán - Geometrický plán pro zřízení věcného břemene

Geometrický plán na zřízení věcného břemene slouží k vyznačení části nemovitosti v katastru, která má mít odlišný právní režim od ostatních částí nemovitosti. Je podkladem pro vyhotovení smlouvy nebo jiné listiny (rozhodnutí soudu, státního orgánu, dohoda dědiců), kterou se zřizuje věcné břemeno a zajišťuje jednoznačnou identifikaci polohy a rozsahu věcného břemene na části nemovitosti.

Obecně je věcné břemeno souborem právních norem, které omezují vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné osoby. Vlastník věcným břemenem zatížené nemovitosti je ve svém vlastnickém právu omezován přesně vymezeným rozsahem a způsobem na úkor oprávněné osoby. Věcné břemeno by mělo mít co nejmenší rozsah.

V katastru nemovitostí se vyznačují na podkladě geometrického plánu na věcné břemeno zejména tyto druhy věcného břemene: věcné břemeno na právo přechodu (průjezdu) přes pozemek, věcné břemeno na zřízení a provoz inženýrských sítí, věcné břemeno k pozemkům pod stavbou.

V tomto geometrickém plánu geodet v grafické části červenou čarou vyznačí rozsah věcného břemene na podkladě katastrální mapy se zobrazením parcel na které se zřizuje věcné přeměno s parcelními čísly a druhy pozemků. V písemné části ve výkazu výměr uvede parcely, kterých se zřízení věcného břemene týká, jejich výměry, které se v novém stavu nemění a uvede v poznámce osobu, v jejíž prospěch se věcné břemeno zřizuje a o jaký druh věcného břemene jde.

Geodetické služby

Véce o nás viz link: geodetické práce