FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

zemní práce

 

Pažení stěn hloubených výkopů zabezpečí zhotovitel všude tam u zemní práce, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce a stability stěn, kde je to předepsané projektovou dokumentací stavby nebo určené objednávatelem.

Zemní práce úvaha

V ostatních případech záleží na úvaze zhotovitele, jestli použije pažení, vysvahování nebo jiný způsob zajišťující bezpečnost a stabilitu na staveništi a jeho okolí. Pažení musí zajistit bezpečnou práci pod stěnami výkopů, zabránit poklesu okolního území, zamezit sesuvům stěn výkopů a zabránit ohrožení stability hotových nebo budovaných sousedních objektů.

Zemní práce rozměr

Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí být takové, aby dávaly potřebný pracovní prostor pro manipulaci při provádění stavebních prací a zemní práce. Pokud se v průběhu prací změní fyzikálně-mechanické vlastnosti horniny, které by mohly mít za následek snížení stability a stěn výkopu.

Zemní práce druh

Zemní práce je zhotovitel povinen příslušně upravit na druh a rozsah pažení podle skutečných geologických poměrů na staveništi. Podmínky použití jednotlivých druhů pažení a ocelových štětových stěn jsou uvedeny v ČSN 73 3050. Po ukončení prací se pažení i jeho zajištění odstraní na celou výšku po úroveň stávajícího nebo upraveného terénu, pokud není v projektové dokumentaci nebo objednatelem stanoveno jinak.