FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt

Zaměření pozemku

Zaměření pozemku - ak by měly vypadat komplexní geodetické služby?

Schopnost profesionálně a spolehlivě provádět všechny druhy standardních geodetických měření je základem pro každého člověka, který se chce spolehlivě zabývat profesí geodeta. Naše geodetická společnost jde ještě o krok dál – nezaměřujeme se pouze na vylepšování základů, ale neustále hledáme možnosti jejich využití ve spojení s nejnovějšími technologickými řešeními. Tento přístup ve spojení s mnohaletými zkušenostmi v oboru nám umožňuje efektivně optimalizovat nejen náklady na realizaci, ale i čas na provádění jakéhokoli typu měření při zachování nejvyšších standardů geodetických služeb.
 

Vytváření map pro účely designu

 
Geodetické mapy pro účely návrhu jsou podklady nutné pro realizaci daného stavebního záměru. Jsou vždy zpracovány na základě základních map a měly by odrážet aktuální stav území v prostoru projektovaného zařízení a 30 metrů kolem něj. Z tohoto důvodu věnujeme při tvorbě map pro projekční účely mimořádnou pozornost nejen zahrnutí všech prvků evidence pozemků a staveb (jako je vyznačení hranic pozemků, prvků nadzemních a podzemních inženýrských sítí, plotů či přípojek a vodovodních a kanalizačních sítí). ), ale také jakákoli zeleň neurčená k řezu. Mapy pro účely designuPřestože nemají konkrétní datum platnosti, měly by být aktualizovány při každé změně geodetické zaměření na daném pozemku.
 

Prováděcí měření

 
Geodetické měření tohoto typu zahrnuje především vytyčování polohy staveb (např. budov, inženýrských sítí nebo komunikací) v souladu s investičním nebo územním plánem zpracovaným projektantem. V rámci realizačního měření se provádí situační a výškové měření, díky kterému je možné zjišťovat velikost, tvar a vzájemnou polohu objektů vůči sobě i v terénu a také indikovat stávající rozdíly mezi prvky terénu. Geodetické služby v oblasti realizačního měření poskytujeme po důkladném seznámení se s projektem stavby a termín a způsob realizace prací vždy přizpůsobujeme předpokládaným fázím stavby a jejímu aktuálnímu stavu. Po dokončení prací a vytyčení objektů provedeme příslušný zápis do stavebního deníku.
 

Plošná měření

 
Kromě standardního měření povrchu pozemku může geodet provádět i další druhy prací zaměřených na přesné určení velikosti plochy dané místnosti (např. kanceláře nebo skladu), nemovitosti nebo stavebního objektu. V případě potřeby jsme schopni provést přesná měření plochy obytných prostor, pro které byly v minulosti provedeny výpočty na základě staré normy PN-70 / B-02365. Tato nabídka je určena zejména majitelům starých činžovních domů v Katovicích, Sosnowci, Dąbrowa Górnicze a dalších městech Horního Slezska, kde byla měření často prováděna nedbale a nepřesně. Disponujeme také geodetickým vybavením, které nám umožňuje provádět jakýkoli jiný typ plošného měření, jako je měření nového bytu nebo měření pro oddělení samostatného bytu.
 

Obnova hranic

 
V případě poškození, posunutí nebo zničení hraničních znaků je možné hranice obnovit, čímž se vyhnete vymezení pozemku, např. v situaci, kdy vlastník pozemku chce zahájit stavbu nebo postavit plot, ale chybí jistota hranice. K efektivnímu provedení obnovy hranic je však nutné mít odpovídající geodetickou a kartografickou dokumentaci, která by umožnila jednoznačnou rekonstrukci hranic v terénu. Navíc je nutné předem stanovit hranice mezi sousedními nemovitostmi v souladu s jejich právním stavem. Veškeré geodetické zakázky na obnovu hranic začínáme podrobným rozborem dostupné dokumentace a v případě nutnosti předefinování hranic,
 

Geodetické investiční služby

 
Komplexní geodetické služby pro investice zahrnují veškeré geodetické činnosti, které jsou prováděny při realizaci prakticky jakéhokoli druhu stavebních investic (včetně generální a průmyslové výstavby nebo výstavby komunikací, inženýrských sítí či inženýrských sítí). Přesný rozsah prováděných činností zahrnuje: vytyčení jednotlivých staveb ve vyznačeném prostoru tak, aby byl zajištěn soulad jejich umístění s plánem, projektem nebo stavebním povolením, ověření a kontrola správnosti prací, které byly během výstavby provedeny, a následně provedení zápisu do stavebního deníku a provedení inventarizace skutečného stavu spolu se zápisem vytvořených objektů na hlavní mapu města. Dlouholetá praxe a rozsáhlé praktické zkušenosti našich geodetů jsou zárukou profesionální,
 
Laserové skenování
 

Pozemské laserové skenováníje moderní inovativní metoda dokumentace skutečného stavu geodetických objektů v krátkém čase a s velkou přesností, nesrovnatelně větší než tradiční metody měření. Z tohoto důvodu je laserové skenování velmi často využíváno k inventarizaci všech typů objektů a historických budov a k provádění detailních geodetických měření v místech obtížně přístupných nebo nebezpečných pro člověka. Pro pozemní laserové skenování využíváme zařízení nejvyšší třídy, díky kterým se naše projekty vyznačují dokonalou reprodukcí i těch nejmenších detailů a maximální přesností, bez ohledu na to, zda skenujeme archeologické naleziště, historickou budovu, výrobní halu nebo provést laserové měření objemu haldy, skládky nebo jiného prostorového objektu .