FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Kominíci

 

Kominíci: Čištění a kontrola komína se provádí OSOUZENÍ umístění materiálů třídy reakce na oheň B, C, D, E nebo F a hořlavých předmětů v návaznosti na konstrukční provedení komína, kouřovodu a spotřebiče, kontrolou těles komína, kouřovodu a spotřebiče zejména z hlediska jejich požární bezpečnosti a z hlediska spolehlivé funkce spalinové cesty, prováděním čistících prací zejména se zaměřením na odstranění pevných usazenin spalin ve spalinové cestě včetně lapače jisker a v prostoru prostupu spalin od spalovací komory k kouřovému hrdlu, kontrolou volného přístupu a bezpečného přístupu ke komínu a k kouřovodu, jejich čistícím místům a ke spotřebiči.

Kominíci Praha

Přezkoušení komínu se provádí zkouškou plynotesnosti25) konstrukce vytvářející spalinovou cestu, posouzením vhodnosti výrobků, z nichž je vyhotoven komín, stavu komína a umístění konstrukcí a materiálů třídy reakce na oheň B, C, D, E nebo F v blízkosti komína, kouřovodu a spotřebiče v návaznosti na protipožární bezpečnost stavby, kontrolou průchodnosti vymetacích zařízení a čisticích zařízení na odstraňování pevných usazenin spalin otvory na čištění a kontrolu komína a kouřovodu. Na provádění prací podle odstavců 1 a 2 musí mít ten, kdo je provádí, vyhovující nástroje, přístroje a zařízení.