Facebook Login

Portál bez realitky radí: Práva a povinnosti vlastníka při pronájmu bytu.

Bez realitky

Pokud nájemní smlouva nestanoví jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje zvláštní předpis. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel, a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

Bez realitky radí

Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu podle nájemní smlouvy do pěti dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli sankci z prodlení. Při skončení nájmu je nájemce povinen předat vlastníkovi byt v původním stavu, resp. ve stavu po opravách nebo úpravách, na kterých se obě strany dohodly během trvání nájmu.

Bez realitky zdarma

www.bez-realitky.name

INZERCE PRO VÁS

interce
Vášnivá Lucka
Operátorka zábavného sms chatu   -  Chatuj a zarábaj
ja
Velká prsa v akci, kozatky obří dudy a sex
Lea 22  HOTT!!!