FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Autobusová doprava Praha

 

Autobusová doprava Praha – Vlach vás informuje o zajímavém bodu v přepravním řádu. Víte o tom, že jistý přepravní řád existuje? Ano, je to u tak. Přinášíme vám jeden z bodů.

Autobusová doprava Praha - Povinnosti dopravce

1. Dopravce je povinen:

   a) používat při provozování vozidla (dále jen "vozidlo") s technickým průkazem vozidla a v technickém stavu, který odpovídá schválené technické způsobilosti,

   b) zastavit provoz vozidla, které ohrožuje bezpečnost a zdraví osob, bezpečnost majetku nebo životní prostředí nad únosnou míru zatížení,

   c) zajistit, aby vozidla vedly osoby, které mají průkaz na řízení vozidla.

2. Dopravce je povinen provést přepravu, jsou-li splněny podmínky podle tohoto přepravního řádu a umožňují to přepravní podmínky, zejména technický stav, obsaditelnost vozidla, způsobilost osádky vozidla (dále jen "řidič") a nebrání tomu příčiny, které dopravce nemůže odvrátit.

3. Dopravce je povinen zajistit, aby ve styku s cestujícím každá oprávněná osoba dopravce vystupovala rozhodně a nestranně, přičemž zachovala slušnost a zdvořilost.

4. Řidič může odmítnout provést nebo přerušit přepravu, pokud chování cestujícího vzbuzuje obavu o bezpečnost nebo zdraví řidiče nebo ostatních cestujících.

5. Dopravce je povinen přepravovat cestující, kteří se prokáží služebním průkazem, nebo jemu na roveň postaveným dokladem, vydaným objednatelem.

6. Dopravce je povinen se starat o bezpečnost, pohodlí a klidnou přepravu cestujících a o přepravu příručního zavazadla.

7. Vozidlo určené pro přepravu cestujících je dopravce povinen označit na předním čele a pravé boční části vozidla ve směru jízdy číslem linky a názvem cílové zastávky čitelným zvenčí i za tmy,

8. Řidič před zavřením dveří vozidla je povinen ukončení výstupu a nástupu oznámit cestujícím.

9. Dopravce je povinen zajistit v rozsahu poskytovaných dopravních a souvisejících činností vlastní prostory na parkování a garážování vozidel a další vybavení potřebné pro provoz, údržbu, technickou kontrolu a na péči o řidiče a cestujících.

10. Dopravce je povinen vybavit každé vozidlo, které se používá k přepravě osob, dokladem o oprávnění podnikat.

11. Dopravce je povinen potvrdit na požádání cestujícího délku zpoždění spoje, pokud spoj byl zpožděn více než 20 minut nebo nešel vůbec a vydat o tom potvrzení v sídle dopravce.

12. Dopravce je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou cestujícím a třetím osobám provozem vozidel (§ 427, 764 a 769 Obč. Zákoníku), činností řidiče a oprávněných osob dopravce.

Autobusová doprava Praha – doporučujeme